Wetterlunds egna ordbildningar och andra ordförklaringar

N.P. Wetterlund: "Sen är det mitt besynnerliga språk, som jag fått så mycket bannor för. Jag har verkligen två gånger försökt att skriva om Andens Lag på vanligt mänskligt tungomål. Men då har jag fått mycket skarpa varningar från Anden. Så har det blivit mig klart, att jag måste skriva på mitt eget tungomål - och så får den ta det, som kan ta det."

Bottenskolan

"Bottenskolan" nämns med positiv innebörd  i Andens Lag, kap 7, 8, 9 och 12.

”Bottenskolan” motsvaras idag av ”grundskolan”, och ordet är inte skapat av Wetterlund. Som kyrkoherde engagerades han i skolverksamheten i Dala-Floda. Ordet "bottenskola" användes allmänt i det då aktuella arbetet med att utveckla folkskolan till en gemensam ”bottenskola” för alla barn, oavsett samhällsklass, och skapa en koppling mellan folkskola och läroverk, och därmed tillträdet till högskolestudier.


Byssusdräkten

”Byssion” är grekiska ordet för linne, som översteprästens kläder var gjorda av. (2 Mos 28:42; Hes 44:18) - Jesus kläder sin brud i detta fina vita "byssion"-linne. (Upp 19:8, 14) En människas bruddräkt är de gärningar som Jesus har gjort i hennes liv.


Förstabudssynden  Då människan inte älskar Gud – inte besvarar hans kärlek och därmed bryter alla andra bud. 5 Mos 6:4-5 (jfr. tubuds-orden)


Jobbare, jobberi
Att ägna sig åt tvetydiga spekulationsaffärer på börsen kallades förr "jobberi" och en person som ägnade sig åt dylikt "jobbare"  –  kallas numer börshaj, finanshaj.


Lagevangelium  Det fulla evangeliet där Guds bud ingår i det sanna evangeliet.


Lagläggning, lagskrivning, arklagd

Då Gud i frälsningen och helgelsens fullbordan med sin Ande skriver och ingjuter sin lag i lärjungens hjärta, (Jer 31:33; Heb 8:10; Heb 10:16)) - Lärjungen mottar Kristus i sitt hjärta och får kraft att övervinna synden och förbli i Gud.


Paddömet  Syftar på de tre orena andarna som liknade paddor i Upp 16:13.


Sjunderomarehålan

I Romarbrevets kap. 7 beskrivs hur en människa har det som lever fången under lagen och som i egen kraft försöker göra Guds vilja. Befrielsen kommer i Romarbrevets kap. 8 genom Andens lag.


Tu-buden, tubudsande, tubudsdraget och andra tubuds-ordbildningar

Med tubuds-orden och Andens lag syftar Wetterlund på det "dubbla kärleksbudet" enligt Mark 12:28-31, med likalydande texter i Matt 22, Luk 10 samt referenser till 5 Mos 6:4-5 och 3 Mos 19:18.


En av de skriftlärda kom fram till Jesus och frågade: "Vilket är det största av alla buden?"

  Jesus svarade: "Det största är detta - Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

  Sedan kommer detta - Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa."      (Mark 12:28-31)


Detta är centralt för Wetterlund och han belyser att det är Andens lag, så som Paulus förkunnar i Rom 8.  Se även Andens Lag sid 42  (25 i pdf Kap.1)


Tubudslös  Att inte älska Gud och sin nästa. (jfr. tubuds-orden)










Sidan är inte klar.

Arbetet pågår.