STADGAR FÖR

N.P. WETTERLUNDS SKRIFTKOMMITTÉ

(Organisationsnr:  883201-2606)


§ 1.  N.P. Wetterlunds Skriftkommitté är en ideell förening av förvaltande karaktär. Föreningens säte är Leksand.


§ 2.  Föreningens uppgift är att förmedla kännedom om N.P. Wetterlunds författarskap, till exempel genom att arrangera konferenser, samt hålla hans skrifter aktuella, vid behov initiera nytryckningar, och på bästa sätt förvalta och distribuera dessa.


§ 3.  Som medlem i föreningen upptas i princip var och en som vill främja föreningens syften och betalar den av årsmötet fastställda årsavgiften. Medlemskapet bekräftas av årsmötet.


§ 4.  Föreningens beslutande organ är:

1. Årsmöte (ordinarie föreningsmöte).

2. Eventuellt extra föreningsmöte.

3. Styrelse.

Föreningens kontrollerande organ är: Revisor med ersättare.


§ 5.  Ordinarie årsmötet hålls före april månads utgång. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen, revisorn, eller minst en tredjedel av medlemmarna anser det nödvändigt. Skriftlig kallelse skall ske minst fyra veckor innan årsmöte, föreningsmöte.


§ 6.  Medlem har en röst vid röstning vid föreningsmöte. Medlem kan via en skriftlig fullmakt utöva sin rösträtt genom ombud. Styrelsemedlem får ej rösta i beslut om egen ansvarsfrihet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.


§ 7.  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

  1. Mötets öppnande.

  2. Upprättande av röstlängd över närvarande medlemmar samt fullmakter.

  3. Val av ordförande för årsmötet.

  4. Val av sekreterare.

  5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

  6. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande.

  7. Fastställande av dagordning.

  8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut.

  9. Revisorns berättelse.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

13. Verksamhetsplan för kommande räkenskapsår.

14. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

15. Fastställande av medlemsavgift.

16. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

17. Val av ordförande för ett år.

18. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

19. Val av suppleanter för ett år.

20. Val av revisor och revisorssuppleant.

21. Val av valberedning, två personer.

22. Styrelsens redogörelse för medlemsförteckning och medlemskap.

23. Beslut om tid för nästa årsmöte.

24. Övriga frågor.

25. Mötets avslutande.


Dagordning vid extra föreningsmöte skall bestå av punkterna 1-7 ovan, samt de ärenden som angivits i kallelsen. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angetts i kallelsen.


§ 8.  Föreningens löpande verksamhet sköts av en av årsmötet utsedd styrelse. Denna skall bestå av minst ordförande, kassör och sekreterare. Årsmötet avgör hur många ytterligare som skall ingå i styrelsen. Styrelseledamöterna väljs för en period av två år, styrelsens ordförande undantagen. Ledamöter som valdes för två år vid föregående ordinarie årsmöte kvarstår, så att kontinuiteten i verksamheten upprätthålls. Styrelsen konstituerar sig själv, ordföranden undantagen.


§ 9.  Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till styrelsens ordförande ensam, samt till två styrelseledamöter i förening.

Bank- och Postgirokonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§ 10.  Motion ska vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet, och styrelsen skall avge yttrande över motionen. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, årsbokslut, förslag och inkomna motioner tillställs medlemmarna senast två veckor före årsmötet.


§ 11.  Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår och skall granskas av en av årsmötet utsedd revisor eller dennes ersättare.


§ 12.  Beslut om eventuell upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande föreningsmöten, där minst tre fjärdedelar av deltagarna är överens. Tiden mellan föreningsmötena skall vara minst tre månader och minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Hur eventuella överblivna medel skall fördelas och var den upplösta föreningens handlingar med mera skall arkiveras skall anges i beslutet.


§ 13.  Ändringar i ovanstående stadgar skall godkännas av två på varandra följande föreningsmöten, där minst tre fjärdedelar av deltagarna är överens. Tiden mellan föreningsmötena skall vara minst tre månader, av vilka minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

******

Dessa stadgar är antagna vid årsmötet i Betania, Sellnäs, 2017-04-29.


Stadgarna kan laddas ner i utskriftvänligt format  genom att klicka på stadgar i pdf-format.