N.P. Wetterlunds Skriftkommitté är en ideell förening med uppgift  att förmedla kännedom om hans författarskap.

"Upprop!"  inför satsningen att nytrycka Andens Lag år 1987


     "Det är så tyst om kraften i den nytestamentliga nådesförlåtelsen, så tyst om den kraft, som kan ikläda människan en rättfärdighet inför Gud, som svarar upp till lagens fordran. (Matt 5:17; Rom 8:2-4).  Hur finna vägen hem igen ut ur denna vår bortkommenhet? Wetterlund ägnar stort utrymme åt just denna sak. Ja, egentligen är alla hans skrifter fyllda av svar på denna fråga. Redan i titeln på ”Andens Lag” anger han svaret: Andens lag!  Guds och Kristi andes lag är vägen ut ur mörker och töcken.


  ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus: Jag skall lägg min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den och jag skall vara deras Gud och de skall var mitt folk.”  (Jer 31:31-35)."


Läs hela uppropet som pdf-fil.


  Uppropet skrevs av Edvin Reshagen (1912 – 1997) som var lantbrukare i Dala-Floda. Han var en av grundarna av  N.P. Wetterlunds Skriftkommitté 1983, och var fram till 1994 dess förste ordförande. Fadern Res-Lars var god vän med Wetterlund och ingick i den krets av Flodabor som författaren korresponderade med livet ut.

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté  -  en bakgrund

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté  bildades den 18 februari 1983 i Leksand  genom att flera personer oberoende av varandra upplevde ett starkt behov av att kunna ta del av Wetterlunds skrifter. Det var då i det närmaste omöjligt att få tag på dessa skrifter eftersom alla upplagor sedan länge var slut. Enda möjligheten var att hitta dem på antikvariat. Tanken på en återutgivning föddes alltså hos flera personer samtidigt. Och det finns många som upplevt Guds tilltal kring behovet av denna nyutgivning! De flesta av de entusiaster som kom att starta kommittén fanns i Dalarna, så det är ingen tillfällighet att just Dalarna har kommit att bli centrum för kommittén och de flesta aktiviteter som rör Wetterlund. Han har också tjänstgjort i flera orter i Dalarna mellan åren 1886-1906; bland annat i Leksand, Torsång, Skattungbyn och Dala-Floda.


Många som studerat Wetterlunds skrifter är övertygade om att denne märklige förkunnare och skribent har ett viktigt budskap till vår tid; ja att han faktiskt främst vänder sig just till vår egen tid! För aldrig har det budskap som han förmedlar i sina böcker varit mer angeläget än just i denna tid! Och därför vill vi göra allt vi kan för att bidra till att sprida kännedom om detta stora och helt unika livsverk. Få personer har förmedlat ett sådant ljus över profetiorna i Uppenbarelseboken som Wetterlund gjort i sitt stora verk Andens Lag.


Kommitténs huvuduppgift var alltså ursprungligen att se till att Wetterlunds skrifter så snart som möjligt åter skulle bli tillgängliga. Många personer har under de cirka 20 år som utgivningen pågick gjort ett omfattande arbete med redigering och nyutgivning av böckerna. Den första boken som återutgavs var Jesu lära som kom ut 1983. Därefter har övriga böcker getts ut i en jämn takt. Andens lag kom 1987 och den  sista av Wetterlunds tidigare utgivna böcker kom 2003. Sedan har ytterligare en volym innehållande biografiskt material och en del brev getts ut med titeln "I de levandes land som" kom ut 2004. Även en liten sammanställning, "Pärlor", har utgivits med korta citat från Andens Lag.


Allt arbete har skett ideellt. Men samtidigt är det tydligt att de som bidragit  upplevt det som ett privilegium att få medverka i detta viktiga projekt! Många har också tydligt kunnat uppleva att de vid olika tillfällen fått hjälp ”från ovan” i arbetet med dessa skrifter!


Sedan arbetet med bokutgivningen är genomförd har kommittén allt mer sett som sin uppgift att arrangera konferenser. Dessa  har syftet att dels sprida kännedom om Wetterlund och hans verk, dels försöka bidra till en djupare insikt i de viktiga frågor som skrifterna fokuserar på. Efter den första konferensen 1999, har dessa  hållits vid Trunnagården i Orsa varje år sedan 2002. Alla som känner ett intresse för de frågor som Wetterlund berör är hjärtligt välkomna att delta! Se vidare den särskilda information som finns kring våra konferenser!


Sedan flera år tillbaka samarbetar Skriftkommittén med Trunnagården i Orsa, som beskriver sig som en ”Tillväxtplats för kristen tro”.


Wetterlund har en stor vänkrets inte bara i Sverige utan även i de nordiska grannländerna. Vi brukar också  ha besökare från dessa länder på konferenserna.

Ett tilltal

En ung teologistudent skulle 1980 skriva en uppsats om Wetterlund. Han satt på universitetsbiblioteket i Uppsala på handskriftsavdelningen och läste  Wetterlunds efterlämnade skrifter och brev. Ett klart och stilla ljus kom över honom och Gud sade: ”Någon måste se till att det här budskapet som Wetterlund förmedlat blir känt för fler kristna i dag.”


(Teologistudenten kom med i starten av skriftkommittén och är sedan 1983 präst i Svenska kyrkan.)

Vill du stödja vårt arbete?

Vi välkomnar nya medlemmar. Klicka här för information om medlemsakp.


Vill du ge ett bidrag?

Vårt PlusGiro är:    95 09 98-5