Våra konferenser och övrig programverksamhet


Föreningens uppgift är att förmedla kännedom om N.P. Wetterlunds författarskap. Därför har föreningen arrangerat årliga konferenser sedan 1999 och sedan 2002 på Trunnagården i Orsa, där det beretts möjlighet att mötas för att ta del av hans skrifter och tränga in djupare i Bibelns texter. Dessa konferenser, Wetterlundhelger, har blivit mycket uppskattade. De vänder sig till både erfarna och helt oerfarna läsare av Wetterlund. Alla intresserade är välkomna att delta.

Wetterlundhelg 2024 på Trunnagården i Orsa  4–6 oktober

"Lejon-Lammet"

Temat är baserat på kap 3 ”Lejonet” och kap 4 ”Lammet” i Andens Lag.

Wetterlund skriver:

  ”Allt skapat ropar med tårat öga till människan: Övervinn, övervinn" . (Rom 8:19)  

  ”Lejonet har inte övervunnit i vårt ställe så att vi ska slippa att övervinna, utan i vårt ställe så att vi ska kunna övervinna genom honom. Så kunde Paulus och de, till vilka han skrev, rikligen övervinna i sju lidanden och nio frestelser . Det är lejonnåden i Kristus.”  (Rom 8:35–37, Rom 12:21) 


– Vad menar han med det?   Är det aktuellt för oss i dag? …........


Under konferensen läser vi och samtalar om Wetterlunds bibelundervisning och vad den säger oss. Vi reagerar och diskuterar .....


Alla intresserade är varmt välkomna – även du som inte läst Wetterlund förut.

   

Anmälan görs till Trunnagården.

Inbjudan till konferenser inklusive program och förslag på texter för gruppsamtal, samt övrig dokumentation kan du ladda ner genom att klicka på den blå texten nedan.

År

Tema

Inbjudan & Program

Texter & Föredrag

Wetterlunds skrifter


2024

Lejon-Lammet


  Andens Lag kap 3      och kap 4

2023

Den kristne och kriget

2022

Guds Tempel

2021

Tron har människoform

Andens Lag  kap 8

2019

Guds vrede – Guds kärlek

2018

Keruberna - Skapelsen sådan den borde vara .....

Andens Lag,  kap 1

2017

Romarbrevet 7 & 8 – från slav till segrare

Andens Lag,  kap 5

2016

Lärjungen –

I skola hos Jesus

Andens Lag,

 kap 7kap 8

2015

Byssuskvinnan – Den upprättade församlingen

Andens Lag, kap 12

2014

Övervinna i Kristus

Andens Lag,

 kap 3kap 9


2013

Försoningen i Guds lamm

Andens Lag, kap 4

2012

Med fokus på Jesu lära


Jesu lära

2011

Solkvinnan - Guds församling i ändens tid !

Andens Lag, kap 12

2010

Tillbaka till Guds tron !

Guds Vredes Skålar; Andens Lag, kap 1;  Guds tempel

2009

Tillväxt i Kristus


Guds barn (ur Jesu lära);  delar av kap 7 i  Andens Lag

2008

Hur blir vi övervin-nare i Kristus ?

De tre fasta frälsningsorden

2007

Vad innebär tids-enlig kristendom?

Pärlor  (ur Andens Lag)

2006

Hur blir vi levande redskap för Guds Vilja?

Sändebrev till

vänner

2005

Möten mellan kristendom och värld

Uppsatser och tankar ; Sändebrev till vänner;

Andens Lag, kap 10

2004

På korsets väg med frukten från Livets träd - till de levandes land

Sändebrev till vänner 

2003

"Den Harmageddoniska församlingen" och andra frågor som rör ”den sista tiden”


De två vilddjurstågen

2002

Bergspredikan som den framställs i Jesu läraJesu lära

2001

2000

Ingen konferens
1999

Wetterlund som profet
Information från tidigare konferenser:

2023:  Den kristne och kriget

Wetterlunds skrift  "De Två Vilddjurstågen – och andra texter i världskrigets skugga"

  Wetterlund upprördes i sitt innersta över det första världskriget (1914–1918), som han kallade ”de skenkristnas världskrig”, och skriver:

  ”Alltså finns det i himmel och på jord intet annat botemedel mot krig, än Kristi kristendom, som utrotar vilddjursanden ur hjärta och sinnen och ger Lammets ande, frids- och fredsfurstens ande.


  Kriget i Ukraina, upprustningen och återinförd värnplikt aktualiserar de glödande texter som Wetterlund skrev under första världskriget, och han refererar där till sina tidigare utgivna böcker Andens Lag, Guds Vredes Skålar och Guds Tempel.


– Vad betyder ”Kristi kristendom” och ”Lammets ande” för oss?     …. Läs mer ovan.


2022:  Guds Tempel

Uppenbarelseboken 11 och Hesekiel 40–43

  Wetterlund skriver i sin bok Guds Tempel att: ”Guds tempel är Guds första bud i livs levande människogestalt. Och templet är förstabudsmänniskan, …. Och Guds förgård är Guds första bud med krav på att få bli förstabudsmänniska”.  Vad menar han med det?  .....

  Wetterlund svarar utgående från Upp 11 och Hes 40–43, och Paulus ord i 1 Kor 3:16 ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er?”.

Den mätstång som används vid mätningen av templet både i Upp 11 och Hes 40–42 är det himmelska måttet – förstabudsmåttet – skriver Wetterlund. ”Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd”. (Luk 10:27)

     Vad betyder Guds tempel och förgård för oss?  ….  Läs mer ovan.

 

2021: Tron har människoform

  Wetterlund skriver i Andens Lag kap. 8 att ”Tron har människoform. Hon är den troende människan till både ande, själ och kropp.”  Vad menar han med det? ....

  Några bibelcitat som Wetterlund refererar till:

 ”Det dyrbaraste för Gud på hela vår jord är tron. Och det dyrbaraste för människor på hela vår jord är tron. Tron är för både Gud och människa det oförgängliga guldet" (1 Petr 1:6–7)

 "Och då Människosonen kommer, söker han på hela jorden endast ett: tron"  (Luk 18:8)

     Vad betyder tron för oss som kristna?  …..    Läs mer nedan.


2019:  Guds vrede – Guds kärlek

   Wetterlund skriver i boken ”Guds Vredes Skålar” om Guds fruktansvärda domar i Uppenbarelsebokens kapitel 15 och 16, som länkar i kärlekens kedja och om det underbara slutresultat de leder till: "Alla folk ska komma och tillbe inför dig"  (Upp 15:4).

  Vad menar han med det? Vilken är vår roll som kristna i detta? Det är både skakande och hoppfull läsning och tidsaktuell. …     Läs mer nedan.


2018:  Gud, skapelsen och människan – i dåtid, nutid och framtid
            Från Hesekiels ”keruber” till Uppenbarelsebokens "livsväsen"
  Wetterlund skriver i ”Keruberna” – det inledande kapitlet i Andens Lag – att de kristna är ”keruben” ! Vad menar han med det? …..
I ”Keruberna” framställer Wetterlund skapelsen sådan den borde vara och sådan den kan bli. Det görs med de profetiska synerna i Hesekiel kap 1 och 10 och Johannes Uppenbarelse kap 4. Den upprättade skapelsen står där i tillbedjan runt elden som glöder – i centrum står Lammet som upprättar allt. Vi ser också hur församlingen – ”Herrens heliga” – får ansvaret såsom föregångare – de återlösta förstlingarna.


2017:  Romarbrevet 7 och 8  –  från slav till segrare 

  Hur kan ett budfullt evangelium befria, utan att vara lagiskt?  - Wetterlund har förklarat detta i kap. 5 i sin bok Andens Lag, där han skriver:  ”Även Paulus kunde till en början inte skilja mellan lagen i budordet och ”Andens lag”. Men Kristus lärde honom det. Och så lär han alla uppriktiga, vilka vill som Paulus bli förbundsmässigt frälsta genom förbundets andelag.”

    Evangelium är alltså inte utan bud och nåd är inte bara att slippa. Wetterlund talar om förlossning ”från Guds lag, skriven på stenen och lagd i arken, till Guds lag, skriven i hjärtat och lagd i bröstet.” (Jer 31:33–34)  Wetterlunds beskriver målande bytet av slaveri under lagen mot seger genom Andens lag – att hissas av den helige Ande upp på Sions berg.


2016:  Lärjungen – I skola hos Jesus 

  Lärjungarna gick i skola hos Jesus fram till pingstdagen, och även därefter ledda av den helige Ande. Den skolan är också till för oss med den helige Andes hjälp. Wetterlund har grundligt förklarat det här i Andens Lag, kap 7 och kap 8 , där han belyser de aktuella bibeltexterna. Målsättningen är att ge växande insikt om hur Gud formar oss till det han vill, och hans kärleksfulla fadersomsorg i detta. Hans beskrivningar av vår helgelseprocess innehåller allt från uppmuntrande själavård till utmanande tankar om organisk tillväxt och födsel in i Guds rike. Men också skarpa varningar för ”skökans” förfalskade evangelium som hindrar den pånyttfödelsen. Lärjungaskolan avslutas först när vi fullbordat ”loppet” som Paulus skriver i 2 Tim 4:7. 

     Medlemmar har tillgång till ljudinspelningar efter inloggning på Medlemssidan. 


2015:  "Byssuskvinnan – Den upprättade församlingen" 

Temat var inspirerat av avslutningen av Andens Lag kapitel 12, där Wetterlund målar upp hur individer och församling växer och ikläds utrustning och kraft som övervinner i vår tids situation. Byssus är det grekiska ordet för det skinande vita och rena linne som bruden och den himmelska härskaran är iklädda – de heligas rättfärdighet – enligt Uppenbarelseboken 19:8, 14.


2014:  "Övervinna i Kristus"

Temat var "Övervinna i Kristus", med fördjupning av olika aspekter på övervinnandet i ljuset av vad Bibeln lär om Jesus som Lejon och Lamm. Vi utgick från Andens Lag, kapitel 3 ”Lejonet” och kapitel 9 ”Övervinnandet och dess löften”. Wetterlunds text refererar till de fem första kapitlen i Uppenbarelseboken i Bibeln.

Önskar du få information om våra program ?  Se fliken "Kontakt"

Joh 13:14

Byssuskvinnan –

Den upprättade församlingen

Upp 19:8, 14

Övervinna i Kristus, lejonet av Juda

Upp 3:7-13 och Upp 5:1-10

Försoningen i Guds lamm

Joh 1:29, 36

Tolkningar av N.P. Wetterlunds texter som står i artiklar, föredrag och PM på denna hemsida är respektive författares personliga tolkningar.